تبلیغات
ENGINEERING - آیین‌نامه ایمنی‌تاسیسات‌لكتریكی‌بااتصال‌به‌ زمین‌

ENGINEERING

I come to this world,of necessity and lived amazement and will go reluctantly

 

آیین‌نامه ایمنی‌تاسیسات‌لكتریكی‌بااتصال‌به‌ زمین‌

 

نوع مطلب :مقالات مهندسی برق ،

نوشته شده توسط:مهدی حسن پور


تعاریف‌

1 - تجهیزات‌ الكتریكی‌ - مصالح‌ و تجهیزاتی‌ كه‌ برای‌ تولید، تبدیل‌ و یا مصرف‌ انرژی‌ الكتریكی‌ به‌ كار می‌روند از قبیل‌ مولدها، موتورهای‌ برق‌، ترانسفورماتورها، دستگاه‌های‌ برقی‌، دستگاه‌های‌ اندازه‌ گیری‌، وسایل‌ حفاظتی‌ و مصالح‌ الكتریكی‌.

2 - تاسیسات‌ الكتریكی‌ - هرنوع‌ تركیبی‌ از وسایل‌ و مصالح‌ بهم‌ پیوسته‌ الكتریكی‌ در محل‌ یا فضای‌ معین‌.

3 - مدار الكتریكی‌ (مدار) - تركیبی‌ از وسایل‌ و واسطه‌ها كه‌ جریان‌ الكتریكی‌ می‌تواند از آنها عبور نماید.

4 - قسمت‌ برقدار - هر سیم‌ یا هادی‌ كه‌ در شرایط‌ عادی‌ تحت‌ ولتاژ الكتریكی‌ باشد.

5 - بدنه‌ هادی‌ - قسمتی‌ كه‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ بوده‌ و در حالت‌ عادی‌ برق‌دار نمی‌باشد ولی‌ ممكن‌ است‌ در اثر بروز نقصی‌ در دستگاه‌ برق‌دار شود.

6 - قسمت‌های‌ بیگانه‌ - قسمت‌ هادی‌ كه‌ جزیی‌ از تاسیسات‌ الكتریكی‌ را تشكیل‌ نداده‌ باشد (نظیر اسكلت‌ فلزی‌ ساختمان‌ها، لوله‌های‌ فلزی،‌ گاز، آب‌ و حرارت‌ مركزی‌ و غیره‌).

7 - هادی‌ حفاظتی‌ - هادی‌هایی‌ كه‌ از آن‌ در اقدامات‌ حفاظتی‌ در برابر برق‌ گرفتگی‌ هنگام‌ بروز اتصالی‌ استفاده‌ شده‌ و بدنه‌های‌ هادی‌ را به‌ قسمت‌های‌ زیر وصل‌ می‌نماید :

- بدنه‌های‌ هادی‌ دیگر 

- قسمت‌های‌ هادی‌ بیگانه‌

- الكترود زمین‌

- هادی‌ زمین‌ شده‌ یا قسمت‌ برق‌دار زمین‌ شده‌

8 - هادی‌ خنثی‌ - هادی‌ای‌ كه به‌ نقطه‌ خنثی‌ وصل‌ بوده‌ و به‌ منظور انتقال‌ انرژی‌ الكتریكی‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

9 - الكترود زمین‌ - یك‌ یا چند قطعه‌ هادی‌ كه‌ به‌ منظور برقراری‌ ارتباط‌ الكتریكی‌ سیستم‌ یا جرم‌ كلی‌ زمین،‌ در خاك‌ مدفون‌ شده‌ باشد.

10 - الكترودهای‌ زمین‌ مستقل‌ از نظر الكتریكی‌ - الكترودهایی‌ هستند كه‌ فواصل‌ آنها از یكدیگر به‌ قدری‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عبور حداكثر جریان‌ ممكن‌ از آنها ولتاژ الكترودهای‌ دیگر به‌ مقدار قابل‌ ملاحظه‌ ای‌ تحت‌ تاثیر قرار نگیرند.

11 - مقادیر اسمی‌ (جریان‌،توان‌، سطح‌ مقطع‌....)

الف‌ - در مورد ابعاد و دیگر مشخصات‌ مكانیكی‌، مقدار اسمی‌ مشخص‌ كننده‌ كمیت‌ معینی‌ در حدود رواداریهای‌ تعیین‌ شده‌ می‌باشد.

ب- درمورد كمیت‌هایی‌ نظیر توان‌ جریان‌ ولتاژ و غیره‌كه‌ مقدار واقعی‌ آنها بستگی‌ به‌ عوامل‌ دیگری‌ مانند تغییرات‌ در مصرف‌ افت‌ ولتاژ و غیره‌ دارد، مقدار اسمی‌ كمیتی‌ است‌ كه‌ در اثر آن‌ دما و تنش‌های‌ مكانیكی‌ یا الكترومغناطیسی‌ در دستگاه‌ مولد موتور یا وسایل‌ مصرف‌‎ كننده‌ دیگر در شرایط‌ متعارفی‌ محیط‌ كار از مقادیر مجاز مربوطه‌ تجاوز نخواهد نمود.

12 - جریان‌ اتصال‌ كوتاه‌ - اضافه‌ جریانی‌ است‌ كه‌ در اثر متصل‌ شدن‌ دو نقطه‌ با پتانسیل‌های‌ مختلف‌ در موقع‌ كار عادی‌ از طریق‌ امپدانسی‌ بسیار كوچك‌ بوجود آمده‌ باشد.

13 - جریان‌ اتصالی‌ - جریانی‌ است‌ كه‌ در اثر خرابی‌ عایق‌ یا اتصالی‌ بوجود آید.

14 - جریان‌ اتصالی‌ به‌ زمین‌ - جریان‌ اتصالی‌ است‌ كه‌ به‌ زمین‌ جاری‌ می‌شود.

15 - جریان‌ احتمالی‌ اتصال‌ كوتاه‌ - جریانی‌ است‌ كه‌ احتمال‌ بروز آن‌ در اثر اتصال‌ كوتاه‌ در یك‌ نقطه‌ یا روی‌ ترمینال‌های سیستم‌ یا تاسیسات‌ مورد نظر وجود دارد.

16 - جریان‌ برق‌ گرفتگی‌ (جریانی‌ كه‌ ازنظر پاتوفیزیولوژی‌ خطرناك‌ است‌).

جریانی‌ است‌ كه‌ از بدن‌ انسان‌ و حیوانات‌ عبور نموده‌ و مقدار آن‌ (با در نظر گرفتن‌ هارمونیكها و زمان‌ تاثیر) به‌ قدری‌ باشد كه‌ آسیب‌ بوجود آورد.

17 - تجهیزات‌ یا وسایل‌ حفاظتی‌ - تجهیزات‌ و وسائلی‌ است‌ كه‌ هدف‌ اولیه‌ آنها قطع‌ جریان‌ مدار در صورت‌ بروز اضافه‌ جریان‌ یا اتصال‌ كوتاه‌ یا اختلال‌ در سیستم‌ ایمنی‌ آن‌ می‌باشد (مانند انواع‌ فیوزها،كلیدهای‌ خودكار، كلیدهای‌ جریان‌

18 - ولتاژ تماس‌ - ولتاژی‌ كه‌ بین‌ قطعاتی‌ كه‌ درآن‌ دردسترس‌ باشند بوجود آید.

19 - قطعاتی‌ كه‌ در آن‌ واحد در دسترس‌ می‌باشند - هادی‌ها با بدنه‌های‌ هادی‌ كه‌ در آن‌ واحد توسط‌ یك‌ شخص‌ قابل‌ لمس‌ باشد، قسمت‌های‌ برقدار،بدنه‌های‌ هادی‌، بیگانه‌، هادی‌های‌ حفاظتی‌ و الكترودهای‌ زمین‌ قطعاتی‌ هستند كه‌ در آن‌ واحد ممكن‌ است‌ در دسترس‌ باشد.

20 - دسترس‌ - منطقه‌ ایست‌ كه‌ حدود آن‌ از محل‌ فعالیت‌ عادی‌ افراد قابل‌ لمس‌ باشد.

21 - مقاومت‌ سیستم‌ اتصال‌ زمین‌ - مقاومت‌ معادلی‌ است‌ از مقاومت‌ الكترود زمین‌ و مقاومت‌ هادی‌های‌ اتصال‌ زمین‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ كلی‌ زمین‌.

انواع‌ سیستم‌های‌ توزیع‌ نیروی‌ برق‌

الف‌ - سیستم‌ توزیع‌ فشار ضعیف‌ سه‌ فاز و نول‌ و یا یك‌ فاز و نول‌ منشعب‌ شده‌ از آن‌ كه‌ مركز ستاره‌ آن‌ (طرف‌ ثانویه‌ ترانسفورماتور) مستقیماً به‌ زمین‌ وصل‌ بوده‌ و بدنه‎های‌ هادی‌ تاسیسات‌ الكتریكی‌ از طریق‌ هادی‌های‌ حفاظتی‌ با آن‌ نقطه‌ متصل‌ می‌شوند.

(سیستم‌ T.N ) این‌ سیستم‌ خود دارای‌ سه‌ حالت‌ گوناگون‌ بشرح‌ زیر می‌باشد:

الف‌ - 1 - هادی‌های‌ خنثی‌ و حفاظتی‌ در تمام‌ سیستم‌ مجزا از یكدیگر می‌باشند:

الف‌ - 2 - هادی‌های‌ خنثی‌ و حفاظتی‌ در قسمتی‌ از تاسیسات‌ توام‌ نمی‌باشند

الف‌ - 3 - هادی‌ خنثی‌ و حفاظتی‌ در تمام‌ سیستم‌ یكی‌ است‌:
ب‌ - سیستم‌ توزیع‌ فشار ضعیف‌ سه‌ فاز و خنثی‌ و یا یك‌ فاز و خنثی‌ منشعب‌ شده‌ از آن‌ كه‌ مركز ستاره‌ ترانسفورماتور مستقیماً به‌ زمین‌ وصل‌ بوده‌ و بدنه‌ هادی‌ لوازم‌ و تاسیسات‌ الكتریكی‌ مستقل‌ از اتصال‌ زمین‌ سیستم‌ به‌ زمین‌ متصل‌ می‌شود. (سیستم‌ T.T )
ج‌ - سیستم‌ توزیع‌ فشار ضعیف‌ سه‌ فاز و خنثی‌ و یا یك‌ فاز و خنثی‌ منشعب‌ شده‌ از آن‌ كه‌ مركز ستاره‌ ترانسفورماتور توسط‌ یك‌ امپدانس‌ با مقاومت‌ به‌ زمین‌ وصل‌ می‌شود و یا اصلاً به‌ زمین‌ وصل‌ نمی‌شود (نسبت‌ به‌ زمین‌ عایق‌ است‌) و بدنه‌های‌ هادی‌ تاسیسات‌ الكتریكی‌ جداگانه‌ به‌زمین‌ وصل‌ می‌شوند. (سیستم‌ i.T.)
یادآوری‌ - مفهوم‌ حروف‌ اختصاری‌ به‌ كار رفته‌ درمورد سیستم‌های‌ توزیع‌ نیرو به‌ ترتیب‌ زیر می‌باشد:
حروف‌ اول‌ (سمت‌ چپ‌) تعیین‌ كننده‌ نوع‌ رابطه‌ سیستم‌ توزیع‌ نیرو با زمین‌ می‌باشد:
T - یك‌ نقطه‌ از سیستم‌ مستقیماً به‌ زمین‌ وصل‌ شده‌ است‌. 
I - همه‌ قسمت‌های‌ برقدار نسبت‌ به‌ زمین‌ عایق‌ بوده‌ و یا یك‌ نقطه‌ از سیستم‌ از طریق‌ امپدانسی‌ به‌ زمین‌ وصل‌ شده‌ است‌.
حروف‌ دوم‌ (سمت‌ راست‌) تعیین‌ كننده‌ نوع‌ رابطه‌ بدنه‌های‌ هادی‌ تاسیسات‌ الكتریكی‌ بازمین‌ می‌باشد.
t - بدنه‌های‌ هادی‌ ازنظر الكتریكی‌ بطور مستقیم‌ از اتصال‌ زمین‌ هر نقطه‌ ای‌ از سیستم‌ نیرو به‌ زمین‌ وصل‌ شده‌ است‌. 
n - بدنه‌های‌ هادی‌ از نظر الكتریكی‌ بطور مستقیم‌ به‌ نقطه‌ زمین‌ شده‌ سیستم‌ نیرو وصل‌ شده‌ است‌ (در سیستم‌های‌ جریان‌ متناوب‌ و نقطه‌ زمین‌ شده‌ معمولاً نقطه‌ خنثی‌ می‌باشد).
جهت‎اجرای‌ صحیح‌ مقررات‌ ایمنی‌ درمورد سیستم‌ T.N شرایط‌ زیر باید رعایت‌ شوند:
الف‌ - بدنه‌های‌ هادی‌ دستگاه‌ها نباید به‌ صورت‌ انفرادی‌ به‌ زمین‌ وصل‌ شوند. 
ب‌ - هادی‌ خنثی‌ باید در محل‌ پست‌ ترانسفورماتور یا در محل‌ تحویل‌ نیروی‌ برق‌ و در محل‌های‌ مناسب‌ دیگری‌ در داخل‌ محوطه‌ كارگاه‌های‌ بزرگ‌ به‌ طور موثر و مطمئن‌ به‌ زمین‌ وصل‌ شده‌ باشد به‌ نحوی‌ كه‌ ولتاژ هادی‌ خنثی‌ نسبت‌ به‌ زمین‌ در صورت‌ بروز اتصال‌ به‌ زمین‌ به‌ مدت‌ طولانی‌ از مقدار مجاز 50 ولت‌ تجاوز ننماید. بنابر این‌ لازم‌ است‌ كه‌ مقدار كل‌ مقاومت‌ اتصال‌ زمین‌ از دو اهم‌ تجاوز نكند. 
ج‌ - در شبكه‌های‌ هوایی‌ با سطح‌ مقطع هادی‌ فاز تا 50 میلیمتر مربع‌ و در شبكه‌های‌ كابل‌ با سطح‌ مقطع‌ هادی‌ فاز تا 16 میلیمترمربع‌ و سطح‌ مقطع‌ هادی‌ خنثی‌ باید معادل‌ سطح‌ مقطع‌ هادی‌ فاز باشد و برای‌ سطح‌ مقطع‌ هادی‌ بالاتر می‌توان‌ سطح‌ مقطع‌ هادی‌ خنثی‌ را حدود نصف‌ سطح‌ مقطع‌ هادی‌ فاز انتخاب‌ نمود


viagra blindness side effects
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:56 ب.ظ

My family members all the time say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting knowledge daily by reading such pleasant articles.
эспандерная резинка
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:11 ب.ظ
фитнес резинки upowex
фитнес резинки какое сопротевление
купить набір фитнес резинку
резинка для фитнесу
резинки для фитнеса днепр
лента для фитнеса
круглосуточный онлайн кредит
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:05 ق.ظ
займ без отказа украина
кредиты на карту моментально
займ на карту срочно без проверок круглосуточно
кредит онлайн без фото
деньги срочно на карту
кредит на карту за 5 минут онлайн украина
гроші в кредит на карточку
резинки доя фитнеса купить
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 11:01 ق.ظ
резинка для фітнесу
фитнес резинки купить николаев
fit 4 u фитнес резинки
abnytc htpbyrb regbnm
купить резиновые петли для тренировок
How do you grow?
شنبه 1 مهر 1396 07:40 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your weblog.
You have some really good articles and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love
to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!
http://thedaflorencio.weebly.com/
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:28 ب.ظ
Everything is very open with a clear explanation of the issues.
It was really informative. Your site is very useful.
Thank you for sharing!
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:06 ق.ظ
Hello! This post couldn't be written any better! Reading
this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
Many thanks for sharing!
What do you do for a strained Achilles tendon?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:08 ب.ظ
I'm no longer sure the place you're getting your information, but good topic.

I needs to spend a while studying more or figuring out more.
Thanks for excellent info I was searching for this information for my mission.
How do you get taller in a day?
پنجشنبه 5 مرداد 1396 01:49 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I desire to suggest you few
interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:47 ق.ظ
I love it when folks get together and share thoughts.
Great blog, stick with it!
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:13 ب.ظ
Hi, every time i used to check webpage posts here early in the break of day, for the reason that i enjoy to learn more and more.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:30 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to
this brilliant blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.
Talk soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پروژه شنبه 24 دی 1390
مسیریاب جمعه 20 آبان 1390
طرز ساخت فیبر مدار چاپی به روش اسید کاری پنجشنبه 30 تیر 1390
ربات مسیر یاب پنجشنبه 2 تیر 1390
انتقال بی سیم انرژی سه شنبه 27 اردیبهشت 1390
نیروگاه های بخاری چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390
استفاده از نانوالیاف پلیمری برای تولید انرژی سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
ایران فناوری استفاده از سلول‌های خورشیدی برای تأمین برق منازل را دارد سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
صفحه نمایش‌های OLED جدید براساس گرافن سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد جمعه 9 اردیبهشت 1390
لامپ های LED جمعه 9 اردیبهشت 1390
فنرهای نانولوله ای با قدرت ذخیره انرژی بالا ابداع شد جمعه 9 اردیبهشت 1390
باتری های هسته ای ریز برای ابزارهای الكتریكی ساخته شد جمعه 9 اردیبهشت 1390
زباله های ناپل برق تولید می كند جمعه 9 اردیبهشت 1390
شهادت آب پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390
مقره چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390
تاریخچه ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشك چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390
ژنراتور چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390
تصاویر شگفت‌انگیز ناسا از سطح مریخ سه شنبه 6 اردیبهشت 1390
مختصری از نانو دوشنبه 5 اردیبهشت 1390
لیزر دوشنبه 5 اردیبهشت 1390
آیین‌نامه ایمنی‌تاسیسات‌لكتریكی‌بااتصال‌به‌ زمین‌ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390
تابلوی روان یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
مراسم آتش زدن خیمه در ظهر عاشورا در حرم سلطان سید جلال الدین اشرف جمعه 2 اردیبهشت 1390
زندگی نامه و بیوگرافی دكتر محمد معین جمعه 2 اردیبهشت 1390
گردش گری آستانه اشرفیه جمعه 2 اردیبهشت 1390
با آستانه اشرفیه بیشتر آشنا بشیم جمعه 2 اردیبهشت 1390
موتور و درایور پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390
زبان تخصصی---بخش اول یکشنبه 21 فروردین 1390
ترانسفورماتور شنبه 20 فروردین 1390
لیست آخرین پستها